Thursday, October 20, 2005

Sunday, October 02, 2005

好冧呀!又一次捉到嘞!!!!

大少瞓得幾冧, 側晒頭, 爭在未反轉身咋! 其實Mr. Four都瞓喺隔離呀!


Miss Four: 我對佢扑心扑命, 佢就連摸吓都唔得, 淨係識冧佢個主人, 我正一係阿四呀!

Saturday, October 01, 2005

我的每一天

Miss Four: 你每日喺企做咩嘅嘖!

大少: 我邊有你哋咁懶吖, 其實我好忙架, 晨早先要排毒, 跟住做吓晨運, 咁你哋先起身整早餐比我食, 之後梗係要嘥吓啦, 張梳化硬就硬D, 不過OK啦; 瞓醒就有另外一個老阿四比Omega 3比我食, 之後就看吓門口, 等你班奴才返嚟食晚餐囉!